Председателят на СНЦ “Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб” взе участие във фокус-група с представители на изследователската общност и бизнес средите в България. В изпълнение на съвместна инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ с Министерството на икономиката по подготовката на концепция за интелигентна специализация на България за следващия програмен период 2021-2027.

Целта бе да установим съществуващите нагласи по отношение на технологичното и икономическото профилиране в страната и резултатите от провежданата политика на интелигентна специализация до момента.

Участието във фокус-групата предостави възможност да отправим своите предложения и идеи за подготовката на политиките в тази област през следващия програмен период.

Фокус-групата се организира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по проект „Ефективна и прозрачна политика за интелигентна специализация на България 2021-2027“.

Информация за проекта