Подписването на договорът съвпадна по време и място с ръководената от МТСП и заключителна за българското европредседателство Европейска конференция на високо равнище на тема „Европейският стълб на социалните права: Да работим заедно за постигането на резултати“.

Проект „Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество“ се осъществява от водещият партньор „Клъстер Информационни и комуникационни технологии Бургас” и от партньорът Агенция Про Уей ЕООД, и се финансира от процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“ по Оперативна прогрма „Развитие на човешките ресурси“.

Партньорите ще информират, идентифицират, обучат и мотивират лица, желаещи да развиват собствен бизнес в Югоизточен регион на планиране – областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора.

Днес на официална церемония в НДК бе подписан договорът за стартиране на проекта от Зорница Русинова, заместник-министърът на труда и социалната политика, и от Петко Георгиев, председател на ИКТ Клъстер Бургас.

Проектът ще акцентира върху мащабна информационна кампания, както и върху обучение по предприемачество за придобиване на бизнес умения, ключови за предприемачеството компетенции и предприемачески начин на мислене. В допълнение ще бъдат осъществени и дейности по консултиране и експертна подкрепа на представителите на целевата група, което ще помогне създаването на подходяща среда за предприемачеството, чрез предоставяне на информация за налични финансови ресурси за стартиране и развитие на собствен бизнес, в първите моменти от съществуването на фирмата.

В резултат на успешното изпълнение на проектните дейности ще бъдат създадени нови работни места, ще бъде намалена безработицата и ще бъде стимулирана предприемаческата инциатива в Югоизточен регион. Мерките и дейностите ще рефлектират положително и върху състоянието на регионалния пазар на труда.

Дейностите по Проекта са с продължителност от 18 месеца и стартират на 1 октомври 2018 г.