Петко Георгиев (на снимката на преден план вдясно) – съветник от ГЕРБ ще защитава интереса на община Бургас на Общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, което е насрочено за 17-и март. Георгиев бе единственото предложение и бе подкрепено с 46 гласа „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“. Повод за свикването на Общото събрание е инвестиционен интерес от страна фирма, която иска да изгради логистичен център за обработка на контейнери, във връзка с който е необходим имот с площ от 7 – 8 дка.

Реализацията на проекта е свързана с разкриване на работни места, чийто първоначален брой се очаква да бъде около 34 след датата на осъществяване на инвестицията, като се предвижда тенденция за запазване на персонала и плавно увеличаване през годините като целта е да достигне до 50 души, нает персонал в рамките на 10-годишен период от датата на стартиране. Планувано е размерът на инвестицията да е около 733 561 лева.

На събранието трябва да се гласува продажбата на имота, от който се интересува инвеститорът. Имоти, отговарящи на неговите изисквания са УПИ VII – 763, намиращ се в кв. 43 по плана на ПЗ „Север“ – гр. Бургас, целият с площ 6041 кв.м., с идентификатор № 07079.605.524, с граници: 07079.605.528, 07079.605.314, 07079.605.364, 07079.605.525, 07079.605.523, 07079.605.532 по К.К. на гр. Бургас и УПИ VIII – 763, намиращ се в кв. 43 по плана на ПЗ „Север“ – гр. Бургас, целият с площ 1554 кв. м., с идентификатор № 07079.605.525, с граници: 07079.605.524, 07079.605.364, 07079.605.527, 07079.605.391, 07079.605.523, по К.К. на гр. Бургас. Във връзка с постъпилото заявление е извършена оценка на пазарната стойност на имотите, съобразно пазарна оценка, приложена към докладната записка.

Съветът на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД предлага да бъде извършена продажба на имотите след провеждане на публично-оповестен конкурс. В тази връзка и съветниците гласуваха кой да бъде представителят на общината, който ще участва в Общото събрание през март.

Източник: chernomorie-bg.com