Шест клъстера от сектора на информационните и комуникационни технологии подписаха Харта и учредиха Федерация, в която обединяват усилия за развитие на иновациите, дигиталните технологии и българския бизнес.

Първата инициатива на Федерацията е да окаже експертна подкрепа на законодателната инициатива за осигуряването на квалифицирани специалисти за българския ИКТ сектор.

Секторът на информационните и комуникационни технологии и бизнес в България се развива с изключително бързи темпове, но страда от липса на единна политика за институционална подкрепа, от трудности пред финансирането и развитието на клъстерния подход в ИКТ бизнеса, както и от непълното разбиране на ролята на дигиталните технологии при навлизането на концепцията Индустрия 4.0.

Със сериозната амбиция да работи за решаването на предизвикателствата пред успешното развитие на ИКТ в България, на 23 февруари 2018 г. в София шест от ИКТ Клъстерите в България решиха да учредят обединяваща сектора Федерация на клъстерите за цифрово бъдеще на България.

Учредителите на Федерацията са едни от най-активните организации в сектора, представлявани от: Фондация Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии – Петър Статев, Български клъстер Телекомуникации – проф. д-р Владимир Пулков, ИКТ Клъстер – Варна – доц. д-р Галина Момчева, ИКТ Клъстер – Пловдив – проф. д-р Асен, ИКТ Клъстер – Бургас – Петко Георгиев, и Български Технологичен Клъстер Кодиа – Стоян Атипов. Очаква се съвсем скоро към Федерацията да се присъединят и други клъстерни организации.

Учредителите са обединени от своята кауза, че прилагането на дигиталните технологии и  насърчаването на иновациите са основни предпоставки за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика и създаването на устойчиво икономическо и социално развитие на страната.

„Днес тук сме се събрали хора и организации, които вярват искрено че идеята за клъстерите е възможна, и че обединението на бизнеса може да бъде успешно“, заяви Петър Статев, съпредседател на новосъздадената Федерация. „Решихме основополагащия документ на нашата организация да бъде харта, тъй като няколкото известни харти в човешката история винаги носят изключително голям заряд“.

Първата инициатива на Федерацията е да подкрепи усилията на ИКТ бизнеса и водещите браншови организации в сектора за въвеждане на работеща правителствена програма за привличане на квалифицирани специалисти от други държави (т. нар. „Сини карти“). В изпратено становище до министър-председателя Бойко Борисов, Федерацията представи своята позиция в подкрепа на бързото решаване на проблема с липсата на достатъчен човешки ресурс за работа с иновативните и върхови технологии в България.

В становището се заявява: „За съжаление в предложението за либерализация на трудовия пазар все още съществува изискване за разлика в работната заплата на български работници и работници от трети страни, която според нас трябва да бъде премахната и трудовото възнаграждение да бъде базирано на знанията, уменията и професионализма на кадрите, а не на база тяхната националност. В допълнение бихме се радвали да видим приоритизация на кадри идващи от българската диаспора в държави като Молдова, Македония и Украйна“.

„Проблемът не може да се реши поединично, въпреки че всеки един от клъстерите се опитва и успява да работи в подкрепа на развитието на човешкия потенциал на България“, сподели Петко Георгиев, съпредседател на Федерацията. „Ако осигурим висококвалифицирани специалисти от чужбина сега, ние ще имаме възможност да наложим България като качествена ИКТ дестинация и междувременно да подкрепим активно всеки ученик, студент или специалист да придобие нужните знания и опит, и след това да започне работа в сектора“, допълни Георгиев.

Федерацията ще развива и прилага клъстерния подход, за да може да бъде създадена благоприятна бизнес среда за развитието на малките и средни предприятия в България. Според Хартата само чрез ползотворното сътрудничество между организациите в сектора е възможно успешно развитие на българския и европейски цифров пазар.

Федерацията ще работи за:

  • ускорено прилагане на концепцията, принципите и инструментите на Индустрия 4.0 в България, като предпоставка за икономически растеж и конкурентоспособност,
  • ще насърчава конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез прилагане на дигитални технологии,
  • ще подпомага образователната система в България чрез внедряването на съвременни процеси, технологии и програми, процеси с цел придобиване на адекватни познания и умения,
  • ще работи конструктивно с държавните институции и администрацията с цел адекватно създаване на политики, проекти, програми подпомагащи дигиталното развитие, образованието, и развитие на клъстерите в България.

Федерацията на ИКТ клъстерите е организация, базирана на равни права, равноправни организации, отворена към всеки клъстер, който може и желае да допринесе  за развитие на  България в контекста на единния европейски цифров пазар.

Федерацията ще реализира съвместни проекти, ще провежда изследвания, анализи и експертни оценки за ускорено прилагане на Концепцията, принципите и инструментите на индустрия 4.0 в България, ще организира и провежда обучения и бизнес събития, ще обменя информация с членовете и партньорите си.

За първи съпредседатели на Федерацията с едногодишен мандат се избират председателя на Фондация ИКТ Клъстер – Петър Статев, и на ИКТ Клъстер Бургас – Петко Георгиев, като председателството ще се осъществява на ротационен принцип.

За допълнителна информация:

Петър Статев

Съпредседател на Федерацията

Председател на Фондация Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии

М: +359 888 773 773

Е: peter_statev@ictcluster.bg

Петко Георгиев

Съпредседател на Федерацията

Председател на ИКТ Клъстер – Бургас

М: +359 884 353 599

Е: p.georgiev@ictc-burgas.org